Werk Home  /  Werk  /  Projecten

Projecten

Een overzicht van projecten waar we geholpen hebben met de brandveiligheid.

Benieuwd wat klanten van ons vinden? Lees testimonials

Mitsui Chemicals Geleen
Mitsui Chemicals Geleen

Bouw van een nieuwe fabriek voor Mitsui Chemicals. Vector heeft in opdracht van de Japanse producent voor autoonderdelen van het ontwerp team het complete brandveiligheidsconcept voor de nieuw te bouwen fabriek ontworpen, de documenten voor de vergunningsanavraag i.r.t. brandveiligheid en de besteksvorming van de brandveiligheidsinstallaties zoals brandmeld ontruimingsalarminstallatie, blusgasinstallatie en AB alarmeringsinstallatie verzorgd. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in bouwteamverband dat een design and construct opdracht heeft aangenomen.

Waldo Twins
Waldo Twins

Waldo Twins is een appartementencomplex van circa 2.500 m² voorzien van parkeervoorzieningen en bedrijfsruimten in de plint met daarboven 3 verdiepingen met appartementen. Waldo Twins is onderdeel van het project Waldo City in de wijk Laakhaven West in Den Haag. Vector heeft brandoverslagberekeningen uitgevoerd van de stalling naar bovengelegen brandcompartimenten en het brandveiligsplan opgesteld.

Groothandelsgebouw Rotterdam
Groothandelsgebouw Rotterdam

De parkeergarage onder het Groothandelsgebouw in Rotterdam heeft een gebruiksoppervlakte van circa 16.000 m2. Vector stelt een brandveiligheidsconcept samen en onderzoekt daarvoor een drietal beveiligingsopties voorzien van ramingsbegrotingen. Nadat de richting is gekozen worden de benodigde vergunningsstukken vervaardigd en verzorgd Vector de vergunningsaanvraag.

Melkweg Amsterdam
Melkweg Amsterdam

De is een populair pop podium, waar voor grote aantallen mensen muziekevenementen voor worden verzorgd. Vector ondersteunt de Melkweg Amsterdam bij het oplossen van brandveiligheidsvraagstukken die bij het beheer en gebruik van het gebouw aan de orde komen. Recent heeft Vector onderzoek verricht naar de vluchtveiligheid en berekeningen t.b.v. de opvang- en door­stroom­capaciteit van vluchtroutes uitgevoerd. Diverse scenario's met bouwkundige aanpassingen zijn uitgewerkt ten einde de bezetting te kunnen optimlaiseren. Op grond van het onderzoek is een nieuwe...

Huisvuilcentrale Alkmaar
Huisvuilcentrale Alkmaar

De in de jaren '90 gerealiseerde brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie raakt aan het eind van zijn technische levensduur en is aan vervanging toe. HVC heeft Vector gevraagd het bestaande beveiligingsconcept te onderzoeken en de resultaten op punten in een nieuw te vervaardigen Programma van Eisen te verwerken.

Futura zorg diverse locaties
Futura zorg diverse locaties

Futura realiseert compacte woon-zorgcomplexen in dorpen. Hierdoor kunnen ouderen in hun vertrouwde omgeving blijven wonen en hoeven ze niet naar een groot verzorgingshuis in dichtstbij zijnde grotere stad. Iedere locatie wordt een woonzorgcomplex gerealiseerd met 17 wooneenheden en een dienstwoning voor het beheerdersechtpaar van het complex. Het fiutura is gebouwd in een houtskeletbouwsysteem dat een aantal specifieke brandpreventieve uitdagingen met zich meebracht. Vector verzorgde het integraal brandveiligingsplan voor ondermeer locaties Oudewater, Waalwijk, Nieuwveen en Oud Beijerland,...

Rijtjeswoningen Dijckerwaal
Rijtjeswoningen Dijckerwaal

Ten westen van Naaldwijk worden 143 woningen gerealiseerd, veelal in een rij gelegen. In een aantal gevallen is de afstand tussen het dakoverstek van 2 naast elkaar gelegen blokken circa 2 meter. Vector adviseert op welke wijze en met welke materialen 30 minuten brandwerendheid (i → o) wordt verkregen.

Asian Business Court Ypenburg
Asian Business Court Ypenburg

Asian Business Court aan de A-13 ter hoogte van de Brasserskade is voorzien van een businesshotel met conferentiecentrum, een restaurant en ontspanning gericht op Nederlandse en Chinese ondernemers. Het business center huisvest drie verschillende gebruikers. Vector voert diverse werkzaamheden uit:Opvang- en doorstroomcapaciteitsberekeningenAlternatief ontwerp brandweerliftConcept gebruik 1 brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie met 3 gebruikers vastgelegd in een Programma van Eisen

Primark Alkmaar
Primark Alkmaar

In mei 2016 heeft Primark vestiging Alkmaar haar deuren van een grondig gerenoveerd pand geopend. Ten behoeve van de omgevingsvergunning brandveilig gebruik heeft Vector o.a. het integraal brandveiligheidsplan opgesteld, opvang- en doorstroomcapaciteitsberekeningen van vluchtwegen uitgevoerd en een Programma van Eisen en voorontwerp van de sprinklermeldinstallatie vervaardigd.

Scholen CVO 't Gooi Hilversum
Scholen CVO 't Gooi Hilversum

Voor diverse scholen van CVO ’t Gooi Hilversum heeft Vector een ontruimingsplan (conform NEN 8112) en ontruimingsplattegronden (conform NEN 1414, symbolen conform NEN-EN-ISO 7010) vervaardigd:Comenius CollegeCollege de OpmaatDe Savornin LohmanHilfertsheem CollegeHet Hilfertsheem College deelt het pand met de Da Costaschool, een peuterspeelzaal en naschoolse opvang. Vector heeft de diverse gebruikers geïntegreerd in 1 ontruimingsplan.

Politie eenheid Den Haag
Politie eenheid Den Haag

Vector levert advieswerkzaamheden voor de Politie regionale eenheid Den Haag. O.a. de volgende deelprojecten zijn uitgevoerd:Brandveiligheidscan hoofdbureauAanvraag gebruiksvergunningOnderzoek gelijkwaardige oplossing gelijkwaardigheid compartimentsgrootteOntwerp sprinklerinstallatie parkeergarageOnderzoek overdrukinstallatieOnderzoek brandmeldinstallatie bureau Levende HaveBegeleiding onderzoek naar ontruimingsalarminstallatie Hoofdbureau van PolitieBegeleiding ontruimingsoefeing hoofdkantoor PolitieBegeleiding certificeringstraject brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties voor 20+ locaties

De Lieve Vrouw Amersfoort
De Lieve Vrouw Amersfoort

Na de opening in 1989 heeft Theater De Lieve Vrouw in Amersfoort diverse verbouwingen ondergaan. Aan de hand van een door Vector uitgevoerde quickscan en analyse betreffende het rechtens verkregen niveau is een brandveiligheidplan opgesteld. Op basis van dit rapport zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd en is een omgevingsvergunning brandveilig gebruik verleend. Dossieronderzoek in het gemeentearchief maakte onderdeel uit van de werkzaamheden.

Oldeslo Den Haag
Oldeslo Den Haag

Nadat bouwkundige- en organisatorische verbeteringen in het gebouw van Oldeslo Den Haag (zorggroep Oldael) zijn doorgevoerd, heeft Vector alle benodigde werkzaamheden verricht om te komen tot de afgifte van een nieuwe omgevingsvergunning brandveilig gebruik. Vector verzamelt, completeert en actualiseert de benodigde documenten om te voldoen aan de indieningsvereisten. Het uitvoeren van inventarisaties op de locatie alsmede het in overleg treden met de bevoegde instantie maakt onderdeel uit van het gehele traject.

Comedy Cafe Amsterdam
Comedy Cafe Amsterdam

Comedy Cafe Amsterdam heeft haar deuren geopend op het nieuwe stadseiland IJdok. Om tot een snelle, efficiënte en soepele procedure betreffende de aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik te komen heeft Vector namens de opdrachtgever overleg gevoerd met de overheid en controle uitgevoerd of de documenten voldoen aan de indieningsvereisten.

Dianet Analysecentrum Utrecht
Dianet Analysecentrum Utrecht

Het Diakonessenhuis locatie Utrecht breidt uit met het gezondheidshuis waarin o.a. het dialysecentrum van Dianet wordt gehuisvest. Vector heeft een brandveiligheidsplan opgesteld voor Dianet waarin diep is ingegaan op de evacuatieprocedure van bedgebonden patiënten in de dag,- avond- en nachtsituatie.

Uitbreiding hotel V Amsterdam
Uitbreiding hotel V Amsterdam

Een overdrukinstallatie die de zekerheid geeft dat bij brand het trappenhuis rookvrij blijft. Dat was de opdracht. Vector heeft de goedkeuring naar de gemeente verzorgd, en bovendien de aanbesteding van de installatie begeleid. Zo kon de installatie geleverd worden voor de laagste prijs. Vector voegt kwaliteit toe en houdt de leverancier scherp. Kortom uitbesteden van brandveiligheidsinstallaties zonder open eindjes.

WC Leidschenhage Voorburg
WC Leidschenhage Voorburg

Onderzoek naar de vluchtveiligheid van een 6 tal bestaande winkel passages. Aan de hand van CFD berekeningen is voor verschillende omgevingscondities de rookverspreiding in kaart gebracht. De resultaten zijn gebruikt om een pakket aan beveiligingsmaatregelen vast te stellen.

Universiteitsgebouw Delft
Universiteitsgebouw Delft

Uitvoeren van een brandveiligheidscan. Beoordeling van het vereiste veiligheidsniveau, bestaande brandveiligheidsvoorzieningen en de organisatie rondom brandveiligheid, waarmee de gebruiker doelgericht invulling kan geven aan brandveiligheidsbeleid.

Hotel Vossius Amsterdam
Hotel Vossius Amsterdam

Ontwikkelen en opstellen van veiligheidsconcept in verband met het herontwikkelen van een monumentaal kantoorpand tot hotel. Aanbevelingen rondom de organisatie rondom brandveiligheid en opstellen het ontruimingsplan en ontruimingsplattegronden.

Winkelcentrum Hoofdpoort
Winkelcentrum Hoofdpoort

Onderzoek naar de vluchtveiligheid van het winkelcentrum. Uitvoeren van ontruimingssimulatie en een rookverspreidingsanalyse.

Werkplaats Oost Dordrecht
Werkplaats Oost Dordrecht

Uitvoeren van een brandveiligheidscan van het bestaande gebouw. Beoordeling van het vereiste veiligheidsniveau, bestaande brandveiligheidsvoorzieningen en de organisatie rondom brandveiligheid, waarmee de gebruiker doelgericht invulling kan geven aan haar brandveiligheidsbeleid.

Villa Blanda Zeist
Villa Blanda Zeist

Ontwikkelen en uitwerken van het brandveiligheidsconcept in verband met de omgevingsvergunning en herontwikkeling van een bestaand kantoor tot zorggebouw.

Heineken Music hall
Heineken Music hall

Uitvoeren van een onderzoek naar de vluchtveiligheid van de bestaande concerthal i.v.m. een gewenste aanpassing van het gebruik. Het onderzoek bestond onder meer uit het maken van een risicoanalyse, scenario-ontwikkeling en het uitvoeren van ontruimingssimulaties en rookverspreidingsberekeningen.

Appartementen Rotterdam
Appartementen Rotterdam

Opstellen van een brandveiligheidsplan en het uitvoeren van brandoverslagberekeningen in verband met de aanvraag omgevingsvergunning.

Woongebouw Barneveld
Woongebouw Barneveld

Onderzoek naar de niet besloten galerijvloer van een veiligheidsvluchtroute in het woongebouw in verband met de aanvraag van een omgevingsvergunning. Het onderzoek bestond ondermeer uit het opstellen van een risicoanalyse en een op scenaria gebaseerde CFD simulatie.

Appartementencomplex Soest
Appartementencomplex Soest

Uitvoeren brandveiligheidscan. Beoordeling van het vereiste veiligheidsniveau, bestaande brandveiligheidsvoorzieningen en de organisatie rondom brandveiligheid, waarmee de gebruiker doelgericht invulling kan geven aan brandveiligheidsbeleid.

Parkeergarage Amsterdam
Parkeergarage Amsterdam

Opstellen van een brandveiligheidsplan in verband met de aanvraag omgevingsvergunning van een bestaand en volledig ingebouwde parkeergarage met slechts 1 toegang.

De Aak Amsterdam Osdorp
De Aak Amsterdam Osdorp

Ontwikkelen en uitwerken brandveiligheidsconcept in verband met de omgevingsvergunning en herontwikkeling van een daklozenopvang en zorgwoningen.

Passieschool Amsterdam
Passieschool Amsterdam

Uitvoeren van doorstroom- en opvang capaciteit van de vluchtroutes, zodat vastgesteld kan worden of de scholieren bij brand het gebouw voldoende snel kunnen verlaten.

Van der Elst recycling te Diemen
Van der Elst recycling te Diemen

Uitvoeren risicobeoordeling i.v.m.. stof explosiegevaar. Opstellen bedrijfsnoodplan voor een papier recyclingbedrijf.

WC Hoofdpoort te Kaatsheuvel
WC Hoofdpoort te Kaatsheuvel

Onderzoek naar een veilige vluchtroute in verband met overschrijding maximaal toelaatbare loopafstand in het winkelcentrum. Opstellen uitgangspuntendocument voor een aan te brengen RWA installatie en een daaruit volgend haalbaarheidsonderzoek.

NIBE te Amsterdam
NIBE te Amsterdam

Ontwikkelen en uitwerken brandveiligheidsconcept in verband met een interne verbouwing van het bestaande kantoorgebouw. Opstellen van het Programma van eisen voor de brandmeldinstallatie.

Basisschool te Den Haag
Basisschool te Den Haag

Onderzoek naar de werking van de bestaande brandmeldinstallatie in relatie tot de geplande uitbreiding. Opstellen uitgangspuntendocument voor de brandmeldinstallatie. Ondersteuning bij het aanvragen van de omgevingsvergunning in relatie tot de brandveiligheidsvoorzieningen.

Woongebouw Visserstaete te Soest
Woongebouw Visserstaete te Soest

Uitvoeren brandveiligheidscan na brand van het woongebouw. Diverse advieswerkzaamheden bij het uitvoeren van de benodigde brandpreventieve aanpassingen.

Woongebouw Delfgauw
Woongebouw Delfgauw

Contraexpertise onderzoek naar de brandveiligheid van een niet besloten atrium. Uitvoeren van RWA berekeningen. CFD onderzoek om de werking RWA luiken te onderzoeken. Controleren van brandwerende constructies en details.

Van Doorn recycling te Utrecht
Van Doorn recycling te Utrecht

Onderzoek beheersbaarheid van brand in verband met aankoop van een bestaand gebouwencomplex.

Studentencomplex Villa Mokum
Studentencomplex Villa Mokum

Ontwikkelen en uitwerken brandveiligheidsconcept in verband met de bouwvergunning van een nieuw te bouwen studentencomplex (ca 600 appartementen) en parkeergarage.

New Babylon Den Haag
New Babylon Den Haag

Onderzoek maar de haalbaarheid van een RWA installatie in de winkelpassage van het nieuwe winkelcentrum New Babylon. Opstellen PvE voor de RWA installatie. Verzorgen van het installatie ontwerp van de RWA installatie. Opstellen PvE / UPD voor de overdrukinstallaties van de twee tweetal woontorens. Babylon Den Haag, wordt momenteel grondig verbouwd. Zo wordt het complex uitgebreid met een woontoren van ca 100 m hoog, worden 2 kantoortorens toegevoegd en wordt het onderliggende winkelcentrum uitgebreid. Het winkelcentrum fungeert als een centraal verkeersgebied waarbij een groot deel van de...

Struik te Voorthuizen
Struik te Voorthuizen

Onderzoek beheersbaarheid van brand en opstellen PvE voor de brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie. Opstellen van een risico effect rapportage in verband met buitenopslag van pallets. Onderzoek naar gasexplosie gevaar en diverse andere brandveiligheidsknelpunten in de fabriek. Ondersteunen bij ontwerp en implementatie van bouwkundige en installatietechnische brandveiligheidsvoorzieningen.

Flos Eindhoven
Flos Eindhoven

Nieuwbouw van productielocatie van automotive toeleverancier Floss in Eindhoven van 12.000 m2.

Schenk Almere
Schenk Almere

Schenk Almere, een verzamel een recyclebedrijf van oud papier, plastic en karton is voornemens het bestaande bedrijfspand in Almere uit te breiden en te renoveren om aan milieu voorschriften te voldoen voor nieuwe bedrijfsactiviteiten. Voor de uitbreiding van bedrijfsactiviteiten is onderzocht welke maatregelen voor de bedrijfshallen getroffen moeten worden voor beperken van uitbreiding van brand.

Bedrijfsverzamelgebouw Den Haag
Bedrijfsverzamelgebouw Den Haag

Voor onze opdrachtgever is voor de bedrijfsunits onderzocht welke maatregelen benodigd zijn om brandoverslag via de buitenlucht naar de tegenoverliggende units te voorkomen. Aan de hand van de resultaten kon nauwkeurig bepaald worden waar eventuele extra brandwerende beglazing benodigd is.

Woningen te Nieuwkoop
Woningen te Nieuwkoop

Voor onze opdrachtgever is het risico van brandoverslag van het rietendak naar de omliggende bebouwing onderzocht.

Struik Voorthuizen
Struik Voorthuizen

Onderzoek explosieveiligheidrisico. Opstellen risico zonering en advies m.b.t. de opslag van brandgevaarlijke stoffen.

MH school te Huizen
MH school te Huizen

Voor onze opdrachtgever zijn in verband met de aanvraag omgevingsvergunning de brandoverslagrisico's tussen de verschillende brandcompartimenten onderzocht. Vooraf was onvoldoende zekerheid of de borstwering t.p.v. de glazen geveldelen voldoende was om brandoverslag te voorkomen.

Woongebouw te Koog a/d Zaan
Woongebouw te Koog a/d Zaan

Voor onze opdrachtgever zijn in verband met de verbouw van het gemeentearchief tot woongebouw de nieuwe brandoverslag trajecten beoordeeld.

Hotel de Roode schuur te Nijkerk
Hotel de Roode schuur te Nijkerk

Voor onze opdrachtgever zijn in verband met de aanvraag voor een bouwvergunning de brandoverslag trajecten tussen de hotelkamers beoordeeld. Het hotel is voorzien van een rietendak. Op basis van een gelijkwaardige oplossing zijn de risico's voor uitbreiding van brand via de buitengevel in voldoende mate beperkt. Het dak is door de vorm een bijzonder complicerende factor geweest bij de beoordeling.

Agatha Snellenschool te Utrecht
Agatha Snellenschool te Utrecht

In verband met de aanvraag voor een gebruiksvergunning voor het monumentale pand is een integrale brandveiligheidscan uitgevoerd. De brandscan gaf de gebruiker een handige tool om verbeterpunten aan te brengen, en tevens kon de vergunning worden verleend.

De Brandwondenstichting
De Brandwondenstichting

Uitvoeren van een brandveiligheidscan en een controle op brandveilig gebruik. Leveren van advies inzake de nieuwbouw.

Woonboulevard Middelman te Soest
Woonboulevard Middelman te Soest

Voor de bestaande winkel is aan de hand van een onderzoek beheersbaarheid van brand onderzocht welke maatregelen benodigd zijn voor het beperken van uitbreiding van brand. Vector heeft tevens aanbesteding en projectleiding verzorgd die benodigd was om de brandpreventieve maatregelen te realiseren.

Toorop MAVO Rotterdam
Toorop MAVO Rotterdam

Nieuwbouw schoolgebouw. Quickscan, plantoetsing, Leveren integraal brandveiligheidsplan. Leveren ontwerpdocumenten voor de brandveiligheidinstallaties.

Kingspan te Tiel
Kingspan te Tiel

Voor de nieuwbouw van ca 25.000 m2 productie- en opslaglocatie in Tiel heeft Vector op het gebied van brandpveiligheid alle advieswerkzaamheden verricht die benodigd waren voor de aanvraag bouwvergunning. Beheersbaarheid van brand was daar een onderdeel van. Het pand is op advies van Vector voorzien van ondermeer een gecerificeerde sprinklerinstallatie, brandmeld en ontruimingsinstallatie. Kingspan in Kesteren, producent van isolatiemateriaal voor gevel en daken, gaat begin 2009 verhuizen. Er wordt momenteel gewerkt aan de voorbereidingen voor een volledig nieuwe productielocatie van 45.000...

Honkemöller Almere
Honkemöller Almere

Hunkemöller, bekend van lingerie en nacht mode, is voornemens een nieuw distributiecentrum te bouwen in Almere aan de Stichtsekant. Het is een object van ca 40.000 m2, bestaande uit een kantoor gebouw van 5000 m2 en een bedrijfshal van enkel bouwlagen. Door de omvang en ligging van het gebouw ontstaan er een aantal specifieke knelpunten op het gebied van brandveiligheid. Vector is als lid van het bouwteam aangesteld om het gebouwontwerp en de bouwregelgeving op elkaar af te stemmen. Vector heeft gekozen voor een aanpak waarbij: gestart is met een verkennend onderzoek, waarin aan het...

T Systems Den Haag
T Systems Den Haag

Verhuizing naar een nieuwe kantoorlocatie.

Handelscentrum te Den Haag
Handelscentrum te Den Haag

Verbouw van een oude bedrijfshal tot een nieuwwinkelcentrum met een totaaloppervlak van ca 30.000 m2 aan aan winkelruimte.

Quantes te Delft
Quantes te Delft

Nieuwbouw na brand van drukkerij en kantoor.Opstellen brandveiligheidsplan. Verzorgen goedkeuring naar de gemeente Den Haag.

Woonboulevard te Heemskerk
Woonboulevard te Heemskerk

In verband met de uitbreiding van de bestaande winkel is een onderzoek uitgevoerd om te bepalen welke maatregelen nodig zijn in verband met beperking van uitbreiding van brand.

Profile Tyrecentre Den Bosch
Profile Tyrecentre Den Bosch

Voor Profile tyrecentre Den Bosch is aan de hand van de Methode Beheersbaarheid van Brand voor de klant onderzocht en inzichtelijk gemaakt welke brandpreventieve maatregelen benodigd zijn voor een voldoende beveiliging. Op basis van een tweetal uitgewerkte beveiligingsopties kon de gebuiker de optimale mix an bouwkundige en installatietechnische voorzieningen kiezen.

Zlotte Terassy te Warshau Polen
Zlotte Terassy te Warshau Polen

Nieuwbouw winkelcentrum, kantoren, bioscopen. Onderzoek naar werking aanspreektijd sprinklerkoppen ter plaatse van de horecazone. Verzorgen opleveringsinstectie van de RWA en overdrukinstallatie in het winkelcentrum.

Winkelcentrum te Luxemburg
Winkelcentrum te Luxemburg

Nieuwbouw winkelcentrum, bioscoopzelen, appartementen.

Internationale broker te Amsterdam
Internationale broker te Amsterdam

Geschikt maken van een nieuwe locatie voor gebruik als kantoor.

Politie locatie de Yp
Politie locatie de Yp

Locatie de Yp betreft het nationaal opleiingcentrum voor Politie . Op loactie worden jaarlijks 3000 mensen getraind en huisvest de alarmcentrale van politie en brandweer . Voor de locatie heeft Vector divrese werkzamehdne verricht, waaronder het inkaart brengen van de gebreken aan brandwerende doorvoeringen, begeleiding van het proces om de ontruimingsaalarminstallatie onder inspectiecertificata te brengen en diverse trajecten volgend uit door de brandweer geconstateerde gebreken.