Expertise Submenu

Beheersbaarheid van brand NEN 6079

Home  /  Expertise  /  Beheersbaarheid van brand NEN 6079

U wilt een groot brand­compartiment bouwen of in gebruik nemen, of het bevoegd gezag heeft u laten weten dat uw bestaande bouwwerk in strijd is met de regelgeving. Daarom wil u weten welke maatregelen nodig zijn om een groot brand­compartiment toe te kunnen passen of te blijven gebruiken. Met een onderzoek beheersbaarheid van brand, methode NEN 6079, weet u snel welke oplossing voor u mogelijk is.

Grote brandcompartimenten NEN 6079

Wanneer wordt afgeweken van de bouwvoorschriften van het Bouwbesluit, kan men in het kader van de bouwaanvraag een beroep doen op de gelijkwaardigheidsbepaling (artikel 1.3 van het Bouwbesluit). Dit artikel regelt dat niet voldaan hoeft te worden aan een brandveilig­heidsvoorschrift indien op een andere wijze dezelfde mate van brandveiligheid wordt gerealiseerd als beoogd wordt met het oorspronkelijke voorschrift. Een onderzoek NEN 6079 wordt op basis van een risicogerichte benadering de kans op dat een brand een ongewenst grote omvang benaderd. E.e.a. afhankelijk van toe te passen preventieve maatregelen. De resultaten worden vastgelegd in rapportage.

In de praktijk bestaat behoefte aan grotere brandcompartimenten dan het Bouwbesluit in de directe prestatie-eisen aangeeft met betrekking tot het beperken van de uitbreiding van brand. Voor nieuwbouw geldt in basis dat een brand­compartiment niet groter is dan 1.000 m2 (industriefunctie < 2.500 m2). NEN 6079 Brandveiligheid van grote brandcompartimenten risicobenadering kan worden toegepast als gelijkwaardige oplossing voor grote brandcompartimenten

Toepassingegebied

De methode kan worden toegepast op nieuwbouwprojecten, waar een opdeling in brandcompartimenten vanuit het gebruik niet gewenst is. Maar ook bij bestaande bouw, waarbij moet worden aangetoond dat het bestaande gebouw met een groot brandcompartiment voldoet aan de minimale voorschriften. De norm is een goede aanvulling is op de bestaande brandbeveiligingsconcepten zoals NEN 6060.

Maatwerk

NEN 6079 geeft mogelijkheden om een maatwerkoplossing voor grote brandcompartimenten uit te werken gebaseerd op een toegestane overschrijdingskans.. De toegestane overschrijdingskans is afhankelijk van de oppervlakte en de gebruiksfunctie(s).

Berekend wordt de kans dat een brandwerende scheiding bezwijkt en daarmee een brand ontstaat met een voor ongewenste omvang. Als de gevolgen voor de omgeving beperkt zijn, zijn met de toepassing van NEN 6079 grote brandcompartimenten mogelijk, zonder specifieke maatregelen. De voorwaarde is dat de afstand tot andere voldoende groot is.

Bij een flexibele invulling en als toekomstige uitbreidingsplannen te zijn voorzien, is het belangrijk deze in de eerste toepassing al mee te wegen.