Expertise Submenu

Beheersbaarheid van brand NEN 6079

Home  /  Expertise  /  Beheersbaarheid van brand NEN 6079

U wilt een groot brand­compartiment bouwen of in gebruik nemen, of het bevoegd gezag heeft u laten weten dat uw bestaande bouwwerk in strijd is met de regelgeving. Daarom wil u weten welke maatregelen nodig zijn om een groot brand­compartiment toe te kunnen passen of te blijven gebruiken. Met een onderzoek beheersbaarheid van brand, methode NEN 6079, weet u snel welke oplossing voor u mogelijk is.

Grote brandcompartimenten NEN 6079

Een onderzoek NEN 6079 wordt op basis van een risicogerichte benadering de kans op dat een brand een ongewenst grote omvang benaderd. E.e.a. afhankelijk van toe te passen preventieve maatregelen. De resultaten worden vastgelegd in rapportage.

In de praktijk bestaat behoefte aan grotere brandcompartimenten met betrekking tot het beperken van de uitbreiding van brand. Voor nieuwbouw geldt in basis dat een brand­compartiment niet groter is dan 1.000 m2 (industriefunctie < 2.500 m2). NEN 6079 Brandveiligheid van grote brandcompartimenten risicobenadering kan worden toegepast als gelijkwaardige oplossing voor grote brandcompartimenten

Toepassingegebied

De methode kan worden toegepast op nieuwbouwprojecten als een opdeling van het object in kleine brandcompartimenten niet gewenst is. Maar ook bij bestaande bouw is de methode goed toepasbaar. De norm is een goede aanvulling is op de bestaande ontwerpmethodieken zoals NEN 6060.

Maatwerk

Met NEN 6079 wordt beoordeeld of de kans op uitbreiding van brand naar omliggende percelen, of zo gewenst andere brandcompartimenten, kleiner is dan de normkans die voor het object bepaald wordt. de inzet van maatwerkoplosingen zoals het verlagen van de kans op ontstaan van brand, het toepassen van een automatische blus- of RWA installatie kunnen daarbij leiden tot een maatwerkoplossing voor het grote brandcompartiment. Op basis van de te treffen maatregelen bepaald worden of voldaan wordt aan de toegestane overschrijdingskans. De toegestane overschrijdingskans is afhankelijk van de oppervlakte en de gebruiksfunctie(s).

Berekend wordt de kans dat een brandwerende scheiding bezwijkt en daarmee een brand ontstaat met een voor ongewenste omvang. Als de gevolgen voor de omgeving beperkt zijn, zijn met de toepassing van NEN 6079 grote brandcompartimenten mogelijk. De voorwaarde is dat de afstand tot andere voldoende groot is,voldoende maatregelen getroffen worden die voorkomen dat een compartimentsbrand ontstaat of brandscheidingen met voldodne betrouwbaarheid worden toegepast.

Als een flexibele invulling van het gebouw gewenst is of als toekomstige uitbreidingsplannen te zijn voorzien, is het belangrijk deze in de eerste toepassing al mee te wegen.