Home Submenu Home  /  Disclaimer

Algemeen

Vector brandveiligheid is een handelsnaam van Vector firesafety consultants bv.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite www.vector brandveiligheid.nl, beide eigendom van Vector firesafety consultants bv, gevestigd op Hoogstraat 24 B2 te Nijkerk, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Eemland onder nummer 32113357. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

Gebruik van informatie

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Vector fire safety consultants bv er naar streeft om juiste en volledige informatie aan te bieden, geeft Vector fire safety consultants bv geen expliciete en impliciete garantie dat de informatie die op of via deze internetsite aangeboden juist, actueel of volledig is. Vector fire safety consultants bv beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. Het is niet toegestaan om deze internetsite zodanig te gebruiken dat het gebruik van andere internetgebruikers gehinderd wordt, of dat het functioneren van deze internetsite in gevaar wordt gebracht, en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software wordt aangetast. Vector fire safety consultants bv garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden

Vector fire safety consultants bv biedt hyperlinks aan naar internetsites van derden. Dat betekent dit niet dat Vector fire safety consultants de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Vector fire safety consultants heeft niet gecontroleerd of de informatie op dergelijke internetsites waarheidsgetrouw, correct, en volledig is. Vector fire safety consultants aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. Het gebruik van deze hyperlinks is volledig voor uw eigen risico en verantwoordelijkheid.

Privacy persoonlijke gegevens

Vector firesafety consultants bv verzamelt niet persoonsgebonden bezoekersgegevens ten behoeve van zoekmachineoptimalisatie. Het gaat voornamelijk om gegevens zoals besturingsplatvorm, locatie, bezoekduur, bezochte pagina's en het percentage terugkomende bezoeken.

Het is mogelijk om via een contactformulier persoonlijke gegevens achter te laten op de website. Gebruikers kunnen hiermee bijvoorbeeld een adviestraject in werking stellen of zich inschrijven voor een evenement of workshop. De persoonlijke gegevens die achtergelaten worden worden door Vector firesafety consultants bv gebruikt om opvolging te kunnen geven aan het vezoek dat de gebruiker op de website doet.

De door de bezoeker achtergelaten gegevens worden bovendien bewaard in een database die wordt bewaard op een server van een derde partij zoals Google Drive, One Drive of een andere provider die opslagdiensten voor vector firesafety consultants verleent. De verzamelde gegevens worden door vector firesafety consultants worden gebruikt voor verschillende doeleinden, onder andere:

 • Het verlenen en factureren van onze diensten;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven;
 • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
 • Het verstrekken van informatie en/of aanbiedingen.

Vector verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de gebruiker, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Er is geen limiet gesteld aan de bewaartermijn van de gegevens.

Gebruikers hebben het recht om de opgeslagen persoonsgegevens na een schriftelijk verzoek in te zien, te laten wissen of te laten aanpassen.

Datalekken en privacy
Vector heeft maatregelen getroffen om misbruik van privacy gegevens te voorkomen. Het beheer van peroonsgegevens is middels wachtwoord gestuurd toegangsbeheer voorbehouder aan een geslelecterede website beheerder. De website van Vector firesafety consultants is bovendien beveiligd met een SSL-certificaat.

Privacy van E-mailgegevens

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Vector brandveiligheid of Vector fire safety consultants bv zendt, is niet gegarandeerd. Vector fire safety consultants bv adviseert om geen vertrouwelijke informatie per e-mail aan Vector fire safety consultants of Vector brandveiligheid te zenden. Door berichten per e-mail aan Vector fire safety consultants bv of Vector brandveiligheid te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Intellectueel eigendom

Vector fire safety consultants bv behoudt alle rechten met betrekking tot alle op deze internetsite aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vector fire safety consultants bv. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Aansprakelijkheid

Vector fire safety consultants bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Vector fire safety consultants bv op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

 • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite
 • de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Vector fire safety consultants of aan u wordt gezonden
 • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite
 • misbruik van deze internetsite
 • verlies van gegevens
 • het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld
 • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders en medewerkers van Vector fire safety consultants.

Nederlands recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Vector fire safety consultants bv behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling regelmatig na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Amersfoort, 2007 Vector fire safety consultants bv.