Expertise Submenu

Ontruimingsplan op maat

Home  /  Expertise  /  Ontruimingsplan

U heeft een pand in gebruik en draagt verantwoordelijkheid over de veiligheid van cliënten, gasten of zorgbehoevenden. Of u wordt vanuit de bouwregelegeving verplicht de ontruiming bij brand te organiseren en vast te leggen. Vector helpt bij het opstellen van een gedegen plan.

Vector levert maatwerkplannen. Ontruimingsplannen die voldoen aan de laatste eisen, maar vooral op uw wensen afgestemd. Immers het zijn uw mensen die er mee gaan werken. Ontruimingsplannen op uw maat. Dat is onze kracht. Een gestructureerde aanpak leidt u door het proces. U krijgt structuur in uw veiligheidsorganisatie. Onze inzet zorgt dat voldaan wordt aan NEN 8112 en ruimte is voor uw wensen.

Ontruimingsplantekeningen

Weersbestendige overzichtstekeningen, met risico's en indeling in beeld. Een handige tool voor BHV-ers, brandweer, ambulance en politie. Onze ervaren AutoCAD tekenaars tekenen volgens NEN 1414, maar denken vooral met u mee.

Ontruimingsplattegronden

Duidelijk leesbare ontruimingsplattegronden. Op strategisch gekozen plaatsen helpen medewerkers en bezoekers om kennis te nemen van vluchtroutes en zich in uw gebouw te oriënteren. Snel het pand verlaten dat voegen wij toe.

NEN 8112 ontruimingsplan

In het kader van de wettelijke voorschriften voor brandveilig gebruik stelt de wetgever dat aanwezigen in geval van brand snel gewaarschuwd worden, waarna vervolgens het gebouw ontruimd kan worden. De effectiviteit van alarmering en ontruiming wordt in grote mate bepaald door de menselijke factor. De wetgever verlangt daarom dat gebruikers de organisatie rondom de ontruiming vastleggen in een ontruimingsplan.

In een ontruimingsplan wordt omschreven hoe de ontruiming in geval van calamiteit georganiseerd is, waar de verzamelplaats(en) is (zijn) en waar zich de vluchtwegen bevinden. Bovendien voorziet het plan in een taakverdeling onder het personeel, wat essentieel is voor een efficiënt uitgevoerde ontruiming. Een ontruimingsplan beschrijft de wijze van ontruiming. Verticaal of horizontaal. Horizontale ontruiming moet veelal gefaseerd plaatsvinden. Te denken valt hierbij aan het overbrengen van geëvacueerden naar een aangrenzend brand/rookcompartiment. Er kunnen verschillende verzamelpunten worden bepaald en vastgesteld wordt op welke wijze het gebouw op achterblijvers wordt doorzocht. Onder wiens verantwoordelijkheid dat gebeurd en hoe de taken onderling zijn verdeeld inclusief overdracht naar de hulpdiensten.

Risico inventarisatie

De eigenaar en/of gebruiker van een gebouw (resp. werkgever) zorgt voor een inventarisatie van de in en om het gebouw aanwezige risico’s. Daarna wordt in overleg met het bevoegd gezag en eventuele verzekeraars een verantwoord pakket van beveiligingsmaatregelen en -voorzieningen gekozen die betrekking hebben op het ontruimingsplan. Gegevens uit de RI&E die relevant zijn voor de ontruiming worden opgenomen en verder uitgewerkt in het ontruimingsplan.

Wij hebben voor Vector gekozen vanwege de kundigheid mbt brandveiligheid en ontruimingsplannen, we hadden een spoedklus en Vector heeft dat goed aangevuld en op tijd geleverd, voor horeca ondernemers die niet in de materie zitten is Vector een prettige partij om zaken mee te doen.
Jan Stuurman, managing partner Hotel-V Frederiksplein en Nesplein

Ontruimingsplan nodig? Meer weten?
Neem contact op met onze adviseurs