Expertise Submenu

Beheersbaarheid van brand NEN 6060

Home  /  Expertise  /  Beheersbaarheid van brand NEN 6060

U wilt een groot brandcompartiment bouwen of in gebruik nemen, of het bevoegd gezag heeft u laten weten dat uw bestaande bouwwerk in strijd is met de regelgeving. Daarom wil u weten welke maatregelen nodig zijn om een groot brandcompartiment toe te kunnen passen of te blijven gebruiken. Met een onderzoek beheersbaarheid van brand, methode NEN 6060, weet u snel welke oplossing voor u mogelijk is.

Grote brandcompartimenten NEN 6060

In de praktijk bestaat behoefte aan grotere brandcompartimenten dan het Bouwbesluit in de directe prestatie-eisen aangeeft met betrekking tot het beperken van de uitbreiding van brand. Voor nieuwbouw geldt in basis dat een brandcompartiment niet groter is dan 1.000 m2 (industriefunctie < 2.500 m2). Beheersbaarheid van brand NEN 6060 geeft voor het aspect beheersbaarheid van brand een aantal gestandaardiseerde maatregelen die voldoen aan de beperking van uitbreiding van brand zodat grote brandcompartimenten toch mogelijk zijn. Vector onderzoekt uw brandcompartimenten aan de hand van de beheersbaarheid van brand NEN 6060. De laatste is gebasseerd op een probabolistische methode, waarbij een risicobeoordleing in combinatie met een vuurlastberekening centraal staat.

Wij maken risicobeoordelingen, inventariseren de vuurlast en maken vuurlastberekeningen. Met een rapport volgens NEN 6060 kunt u aantonen dat met de gekozen gelijkwaardige oplossing wordt voldaan aan de doelstelling van het bouwbesluit ondanks dat u daarvan afwijkt. De voordelen zijn:

Grotere brand­compartimenten maken dan de wet toestaat.
Brandveiligheidsvoorzieningen optimaal afgestemd op het beoogde gebruik.
Besparen op (ver)bouwkosten.Vergunning snel (weer) op orde.
Minder hinder van bouwkundige brandscheidingen.

Adviseurs beheersbaarheid van brand

Onze adviseurs kunnen u snel aangeven of voordeel voor uw pand te behalen is. Een onderzoek beheersbaarheid van brand wordt uitgevoerd door ervaren adviseurs, gebaseerd op de meest recente uitgave van de geldende norm. U wordt bovendien geholpen met praktische aanwijzingen bij het selecteren van de juiste brandwerende voorzieningen.

Vuurlastberekening en NEN 6060

Wanneer wordt afgeweken van de bouwvoorschriften van het Bouwbesluit, kan men in het kader van de bouwaanvraag een beroep doen op de gelijkwaardigheidsbepaling (artikel 1.3 van het Bouwbesluit). Dit artikel regelt dat niet voldaan hoeft te worden aan een brandveiligheidsvoorschrift indien op een andere wijze dezelfde mate van brandveiligheid wordt gerealiseerd als beoogd wordt met het oorspronkelijke voorschrift. Een onderzoek NEN 6060 start met een inventarisatie van de aanwezige vuurlast in het beschouwde compartiment. De resultaten worden vastgelegd in een vuurlastberekening, wat de basis vormt voor te nemen brandpreventieve maatregelen.

Gebruiksbeperking

Met de methode NEN 6060 wordt het betrokken gebouw/brandcompartiment afgestemd op het beoogde gebruik. De gekozen grootte, de constructie en eventuele brand- beveiligingsvoorzieningen zijn daarop afgestemd. In plaats van brandcompartimenten met de beperking tot een vast aantal vierkante meters gebruiksoppervlakte (Bouwbesluit), komen er dus beperkingen aan de hoeveelheid brandbaar materiaal. Dit betekent dat wanneer er in een bedrijf weinig brandbaar materiaal is opgeslagen in beginsel grotere brandcompartimenten mogelijk zijn dan in bedrijven met veel brandbaar materiaal.

Maatregelpakketten

De methode NEN 6060 onderscheidt vier maatregelpakketten genummerd I tot en met 4. Een maatregelpakket bevat aanwijzingen voor te treffen voorzieningen. Die voorzieningen zijn gericht op het voorkomen van schade buiten het brandcompartiment en verschillen in de mate van schadebeperking er binnen, te weten:

 1. Het basispakket
  In dit maatregelpakket wordt enkel een gebruiksbeperking aan de maximale vuurlast gesteld en daarop afgestemde omhullingseisen, waardoor grotere brandcompartimenten mogelijk zijn dan het Bouwbesluit in de standaardprestatie-eisen aangeeft;
 2. Offensieve binnenaanval
  Door aanvullende eisen aan het brandgedrag van de inventaris en het aanbrengen van automatische branddetectie plus een installatie voor rook- en warmte afvoer zijn hier grotere compartimenten mogelijk dan bij pakket 1.
 3. Bulkoplslag
  Een pakket speciaal voor brandcompartimenten bestemd voor bulkopslag, uitgaande van een relatief trage brandsnelheid van een ontwikkelde brand, installatietechnische eisen en een hoge eis aan de WBDBO van de omhulling;
 4. Automatische blusinstallatie
  Brandcompartimenten met gecertificeerde automatische blusinstallaties, eveneens met daarop afgestemde eisen aan de omhulling. Dit pakket heeft drie uitvoeringsvormen die afhankelijk van het gebruik in toenemende mate grote brandcompartimenten mogelijk maken.

Eisen aan omhulling

Onder de omhulling van een brandcompartiment wordt de begrenzing ervan verstaan. De begrenzing kan bestaan uit een constructie (vloer of een wand) met een brandwerende functie, uit afstand, of uit een combinatie van afstand en brandwerende gevels. Binnen De methode NEN 6060 geldt als principe de volgende eis aan de WBDBO van de omhulling van het beschouwde brandcompartiment:

De omhulling moet bestand zijn tegen de verwachte brandduur in het compartiment, waarbij afhankelijk van het maatregelpakket een extra toeslag (veiligheidsmarge) kan worden geëist of een vermindering als compensatie voor bepaalde aangebrachte voorzieningen (sommige maatregelpakketten).


Meer weten? Afspraak maken?
Neem contact op met onze adviseurs