Archief Submenu Home  /  Nieuws  /  Archief  /  Protocol automatische doormelding
01 januari 2015

Protocol automatische doormelding

In 2012 publiceerde VEBON in samenwerking met Brandweer Nederland en het Verbond van Verzekeraars voor het eerst het protocol ‘Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC’. Dit protocol beschrijft wanneer en onder welke voorwaarden een brandmelding afkomstig van een brandmeldinstallatie als geverifieerd kan worden beschouwd en er dus sprake is van een echte brand.

Nodeloze uitrukken

De Nederlandse brandweer rukt als gevolg van automatische meldingen uit brandmeldinstallaties nog te vaak uit, zonder dat er sprake is van een brand. Het gaat om ruim 50.000 uitrukken/incidenten per jaar. Tot aan de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 betrof dit alarmen die direct binnen kwamen bij de alarmcentrale van de brandweer (RAC). Als gevolg van deregulering door de overheid, bestaat een verplichte doormelding sinds het Bouwbesluit 2012 alleen nog voor gebouwen met bepaalde gebruiksfuncties. Het gaat daarbij om gebouwen met personen die hulp nodig hebben bij het vluchten in geval van brand en dus minder zelfredzaam zijn. Dit betekent dat circa 70% van de aansluitingen op de alarmcentrale van de brandweer nu niet meer verplicht zijn.

Vrijwillige doormelding voor ondernemers

In geval van een werkelijke brand willen ondernemers uiteraard wel dat de brandweer snel ter plaatse is. Een aansluiting op een Particuliere AlarmCentrale (PAC) biedt dan uitkomst. Ten einde het fenomeen van nodeloze alarmen (en derhalve het nodeloos uitrukken van de brandweer) uit te filteren, is het voornoemde protocol inzake vrijwillige doormelding opgesteld. In dit protocol staat aangegeven hoe een PAC bij een brandalarm dat binnenkomt moet handelen ten einde vast te stellen of er sprake is van een echte brand. Hoe betrouwbaarder de melding des te sneller de PAC mag doormelden aan de brandweer en deze laatste kan uitrukken.
Resultaat: terugdringing nodeloze inzet brandweer en kostenbesparing gemeenschap.

Protocol

Het protocol omschrijft de voorwaarden om een brandmelding die bij de PAC binnenkomt door te kunnen melden naar de RAC. Met toepassing van deze actieve verificatiemethode door de PAC wordt uiteindelijk een hoge mate van zekerheid bereikt dat een doormelding ook daadwerkelijk een echte brandmelding betreft en dat de brandweer dus terecht uitrukt. Het protocol is tot stand gekomen door de inzet van VEBON, Brandweer Nederland en het Verbond van Verzekeraars.

Vervolg: technische verificatie

Verificatie is in veel gevallen afhankelijk van menselijk handelen, maar moderne techniek biedt uitkomst. Ter verdere verbetering en aanscherping van het protocol is een VEBON werkgroep gestart met een analyse of en hoe via techniek extra stappen kunnen worden gezet. Technische verificatie van brandalarmen, zo leren de cijfers, biedt immers de meeste betrouwbaarheid.

Het beste scenario is geen brand en geen brandalarm, maar in geval van een brandalarm moet snel en effectief gehandeld worden, zodat schade wordt voorkomen of zoveel mogelijk beperkt blijft. Uiteraard voor mens en omgeving, maar zeker ook voor de bedrijfscontinuïteit van de onderneming.

Bron: http://vebon.org