Archief Submenu Home  /  Nieuws  /  Archief  /  Onderzoek brandveiligheid Hotels
01 januari 2015

Onderzoek brandveiligheid Hotels

De VROM-Inspectie Zuid-West heeft in 2005 een onderzoek uitgevoerd naar de brandveiligheid van pensions, logiesverblijven (o.a. hotels) en studentenhuizen. Hierbij zijn vooral panden geselecteerd die vermoedelijk brandonveilig waren.

Hoewel de uitkomsten van dit onderzoek uit 2005 wezen op grote tekortkomingen, konden hieraan geen algemene conclusies worden verbonden. De onderzochte panden waren namelijk geselecteerd op mogelijke brandonveiligheid. Er is besloten om opnieuw een onderzoek uit te voeren naar de brandveiligheid van alleen hotels.

Nieuwe controle

Twaalf hotels zijn willekeurig gekozen binnen een voorselectie van hotels die voldoen aan de volgende twee criteria: (1) de hotels zijn gevestigd in panden van voor 1980 en (2) de hotels hebben maximaal dertig kamers. De onderzochte kleine hotels die gevestigd zijn in oudere gebouwen voldoen vaak niet aan belangrijke brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit (voor bestaande bouw)en de bouwverordening.

Geen gebruiksvergunning

Drie van de twaalf hotels bleken nog geen gebruiksvergunning te hebben. Omdat de twaalf onderzochte hotels willekeurig zijn geselecteerd, is de verwachting dat er in heel Nederland nog vele tientallen hotels geen gebruiksvergunning hebben. Dit ondanks dat hotels een hoge prioritering hebben gekregen bij de inhaalslag gebruiksvergunningen sinds 2000. Onder het toekomstige Gebruiksbesluit (2008) zijn hotels nog steeds gebruiksvergunningplichtig. Ook dit geeft aan dat de brandveiligheid van hotels een hoge prioriteit heeft.

Zelfsluitende deuren

In meer dan de helft van de onderzochte hotels is de brandwerendheid van de hotelkamers onvoldoende. Met name gaat het hierbij om het niet-zelfsluitend zijn van de kamerdeuren. Bij brand in een hotelkamer moet worden voorkomen dat de deur open blijft staan na het ontvluchten. Bij de Schipholbrand was het open blijven staan van de celdeur één van de belangrijkste oorzaken van de snelle ontwikkeling van brand.

Onveilige vluchtroute

Bij brand dienen de hotelgasten veilig het hotel te kunnen ontvluchten. Bij de meeste hotels zijn hierbij tekortkomingen geconstateerd. Met name het feit dat bij twee hotels nog moet worden gevlucht via (kooi)ladders aan de gevels, valt op. Hoewel deze ladders ooit door de gemeenten akkoord zijn bevonden via bijvoorbeeld bouwvergunningen, voldoen deze niet meer aan t de bouwregelgeving. Hotels moeten verder een goed functionerende brandmeld- en ontruimingsinstallatie hebben. De veelal slapende hotelgasten dienen bij brand zo snel mogelijk te worden gealarmeerd. Ook voor dit aspect zijn bij de meeste hotels tekortkomingen geconstateerd. Twee hotels hadden zelfs helemaal nog geen installatie. Bij nog eens twee hotels ontbraken op de hotelkamers rookmelders.

Ontbreken ontruimingsplannen

Ontruimingsplannen die door de brandweer zijn goedgekeurd ontbreken veelal. Geen enkel hotel houdt ontruimingsoefeningen. De VROM Inspectie heeft de betreffende gemeenten op de hoogte gebracht van de bevindingen en hierbij gewezen op hun eerstelijns verantwoordelijkheid voor toezicht en handhaving.

Aanbevelingen

Aangezien de tekortkomingen vooral zijn gericht op het onvoldoende naleven van voorschriften zijn door VROM inspectie met activiteiten ontwikkeld richting brancheorganisatie (ontwikkelen informatiemateriaal)) gemeente (handhaving). In lijn hiermee is te verwachten dat in de komende periode controles op brandveiligheid van Hotels door de gemeentes een speerpunt zal zijn.

Bron: VROM