Archief Submenu Home  /  Nieuws  /  Archief  /  Nieuwe handreiking bluswatervoorziening
01 januari 2015

Nieuwe handreiking bluswatervoorziening

Brandweer Nederland heeft oktober 2012 de nieuwe Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid uitgegeven. Het document betreft een herziening van de veelgebruikte NVBR-publicatie "Bluswater­voorziening en Bereikbaarheid" uit 2003. Sinds de invoering van Bouwbesluit 2012 is veel onduidelijkheid over de eisen die voor bluswatervoorzieningen gelden.

Bouwbesluit eis 40 meter

De afstand van een bluswatervoorziening tot de toegang van een gebouw wordt op grond van het nieuwe bouwbesluit beperkt tot 40 meter. Dat leidt in de praktijk tot tal van misverstanden. Het voorschrift is niet eenduidig en kan op verschillende manieren worden ge﮴erpreteerd. De indruk ontstaat dat het de de afstand van een brandhydrant tot aan de toegang van het gebouw betreft. In werkelijkheid staat er dat er een een bluswatervoorziening moet zijn, maar staat er niet dat die afstand specifiek van een hydrant gemeten moet worden. Het bouwbesluit geeft daarnaast ruimte om af te wijken van het voorschrift indien de gemeente dit op grond van het risico niet nodig acht.

De praktijk

De praktijk is dat de brandweer vanaf een openbare watervoorziening altijd een verbinding maakt direct naar de tankautospuit (TAS). Vanaf de TAS, die nabij de toegang van het gebouw wordt geplaatst, wordt vervolgens een brandslang het gebouw ingeleid om de brand te bestrijden. Het gaat dus om de afstand van een openbare watervoorziening (hydrant of waterpartij) tot aan de tankautospuit en om de afstand van de tank autospuit tot een veronderstelde brandhaard in het gebouw. De plaats vand e brandweerauto wordt weer bepaald door de vereiste penetratiediepte (maximaal 60 meter). Daar gaat de nieuwe brandweer richtlijn vanuit bij het ontwerpen van openbare bluswatervoorziening.

De afstand van 40 meter is wel begrijpelijk. Het sluit namelijk rechtstreeks aan op de tekst zoals die opgenomen is in het boek brandveiligheidsinstallaties, echter met het intreden van de nieuwe richtlijn, lijken de uitgangspunten zoals in het boek brandveiligheidsinstallaties achterhaald. De nieuwe Bouwbesluit eis lijkt dus onlogisch en sluit niet aan op de praktijk.

Praktische invulling

De kwaliteit en vorm van die bluswatervoorziening wordt in het bouwbesluit niet nader gespecificeerd. Dat geeft de Nederlandse Brandweer ook daadwerkelijk de bewegingsvrijheid om voorzieningen aan te brengen cf. de richtlijn bluswatervoorziening en Bereikbaarheid. De nieuwe publicaties presenteert zich als "praktische invulling van het bouwbesluit voorschrift" en wordt gepresenteerd als een uitwerking van de Bouwbesluit eis.

Twee delen

De publicatie bestaat uit twee op zichzelf staande delen, te weten de ‘Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid' (deel A) en de ‘Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid' (deel B).

Deel A kan worden gebruikt bij het geven van specificaties voor bluswatervoorziening en bereikbaarheid bij vergunning- en adviesaanvragen. Daarnaast is de handreiking bruikbaar bij toezicht en handhaving in het kader van de activiteiten bouwen, gebruik en milieu.

Deel B (de ‘Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid') bevat de nodige informatie om per gemeente of per veiligheidsregio bluswaterbeleid op te kunnen stellen. Met deze handreiking kan worden afgewogen aan welke eisen de benodigde bluswatervoorziening voor een bepaald verzorgingsgebied moet voldoen, in relatie tot de specifieke risico's in dat gebied en de mogelijkheden van de repressieve organisatie.

De publicatie is samengesteld door de landelijke Projectgroep Bluswater, bestaande uit deskundigen uit relevante netwerken en vakgroepen uit het Netwerk Risicobeheersing, kerngroep Repressie (via district oost en district west) en de vakgroep OGS. Ook is de conceptversie voorgelegd aan externe partners: de Vewin (Vereniging van Waterleidingbedrijven in Nederland) en het Verbond van Verzekeraars.

Download

De publicatie is beschikbaar op de website van brandweer Nederland (oude NVBR), maar voor uw gemak ook hier te downloaden